نوشته

تأثیرآموزشHSEبر میزان آگاهی رانندگان حمل کالا و مسافر

توسط دسته‌بندی نشدهدر ژانویه 2, 2022

چکیده:
درصد زیادی از حوادث و اشتباهات به علت کمبود آگاهیهای لازم وعدم رعایت اصول ایمنی توسط کارکنان، به ویژه کارکنان تازه استخدام و کم تجربه،به وقوع می پیوندد، با آموزشهای ایمنی میتوان سطح آگاهی، مهارت و تخصص کارکنان را در امور ایمنی بالا برد و در نتیجه از ایجاد بسیاری از حوادث پیشگیری کرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش HSE بر بهبود رعایت اصول ایمنی رانندگان در استان فارس میباشد. روش گردآوری اطلاعات در این پایان نامه شامل روشهای کتابخانه ای و میدانی است که روشهای کتابخانه ای و روشهای میدانی
در جمع آوری اطلاعات مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری این پژوهش کلیه رانندگان حمل کالا و مسافر شامل  2000 نفربودند. نمونه به دست آمده با استفاده از فرمول کوکران 370 نفر می باشد که 180 نفر از آنها را رانندگان حمل کالا و 190 نفر را رانندگان حمل مسافر می باشند. پرسشنامه مورداستفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته میباشد. برای تجزیه و تحلیل این سؤال پژوهشی از آزمون مقایسه زوجی استفاده گردید.
نتایج نشان داد که آموزش HSE منجر به بهبود رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل مسافر و کالا در استان فارس میشود.
کلمات کلیدی: ایمنی جاده، آموزش ایمنی، حمل کالا، حمل مسافر

جواب سوالات پژوهش
آیا  آموزش  
HSE  منجربه بهبود رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان در استان فارس میشود؟
برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل این سؤال پژوهشی از آزمون مقایسه زوجی استفاده گردید. با توجه به نتایج این فرضیه از فصل چهارم نشان داد که آموزش 
HSE منجر به بهبود رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان در استان فارس میشود. نتایج این تحقیق با پژوهش تاجور(1395) همسو است. یافته های پژوهش تاجور نشان دادند که نقش آموزش ایمنی در کاهش رفتارهای غیر ایمنمعنیدار
بوده ولی
تأثیر آن با گذشت زمان کاهش مییابد. همچنین نتایج این تحقیق با پژوهش جعفری(1395) همسو  است.
این پژوهش نشان داد که آموزش ایمنی سبب بهبود فاکتورهای جو ایمنی
میگردد. آموزش ایمنی به عنوان مکانیسمی قدرتمند اثرات مثبتی بر جو  ایمنی بهعنوان زیر مجموعه ای از فرهنگ سازمانی داشته است.
ادوارد
1(2017) نیز در تحقیق خود با عنوان نقش فرهنگ و آموزش ایمنی در کاهشحوادث نشان داد که آموزش تأثیر بسزایی در رشد و ترویج فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث را به دنبال دارد. چنگ (2016) دربررسی آموزش ایمنی در ارزیابی کاهش حوادث جادهای نشان داد که عوامل انسانی مهمترین عامل در امنیت جادهها میباشد و با آموزش رانندگان بحث ایمنی جادهها بهبود مییابد
آیا  آموزش
HSEمنجر به بهبود رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل کالا در استان فارس میشود؟
از نتایج به دست آمده از فصل قبل نشان داد که آموزش
HSEمنجر به بهبود رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل کالا در استان فارس میشود. نتایج این پژوهش با تحقیقات جعفری(1395) همسو است. این پژوهش نشان داد که آموزش ایمنی سبب بهبود فاکتورهای جو ایمنیمیگردد. آموزش ایمنی به عنوان مکانیسمی قدرتمند اثرات مثبتی بر جو ایمنی به عنوان زیر مجموعه ای از فرهنگ سازمانی داشته است. همچنین تحقیقات خانداقین(2017) با عنوان شناسایی ، کنترل و نظارت بر انتقال مواد خطرناک و نقش آموزش ایمنی بر آن نشان داد که مشکلات نظام آموزش ایمنی در صنایع عبارت از: نبود نظارت کارآمد و حساسیت جدی نسبت به آموزش از سوی مدیران صنایع، عدم جهتدهی، سازماندهی و هماهنگی لازم و به طور کلی فقدان برنامهریزی استراتژیك ارائه مناسب، آموزشها به شکل سنتی، سلیقهای، تجربی و غیرتخصصی و بدون اولویتبندی و نامنظم. چنگ وانگ(2016) در تحقیق خود با عنوان بررسی آموزش ایمنی در ارزیابی کاهش حوادث جادهای نشان داد که عوامل انسانی مهمترین عامل در امنیت جادهها میباشد و با آموزش رانندگان بحث ایمنی جادهها بهبودمییابد.
آیا آموزش
HSEمنجربه بهبود رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل مسافر در استان فارس
می
شود؟
از نتایجبهدستآمده از فصل قبل نشان داد که آموزش
HSE منجربه بهبود رعایت اصول ایمنی در بین رانندگان حمل کالا در استان فارسمیشود. نتایج این پژوهش با تحقیقاتفرانك سن(2017) همسوم یباشد.
فرانك سن
در پژوهش خود با عنوان آموزش ایمنی رانندگان مسافربری، راهبرد توسعه نشان داد که یك نظام آموزشی مشخص و مدون میتواند منجر به توسعه رفتارهای امنیتی رانندگان شود. همچنین یافتههای پژوهش تاجور(1395) نشان دادند که نقش آموزش ایمنی در کاهش رفتارهای غیر ایمن معنیدار بوده ولی تأثیر آن با گذشت زمان کاهش مییابد. همچنین نتایج این تحقیق با پژوهش جعفری(1395) همسو است. این پژوهش نشان داد که آموزش ایمنی سبب بهبود فاکتورهای جو ایمنی میگردد. آموزش ایمنی به عنوان مکانیسمی قدرتمند اثرات
مثبتی بر جو ایمنی
به عنوان زیر مجموعه ای از فرهنگ سازمانی داشته است. ادوارد(2017) نیز در تحقیق خود با عنوان نقش فرهنگ و آموزش ایمنی در کاهشحوادث نشان داد که آموزش تأثیر بسزایی در رشد و ترویج فرهنگ ایمنی و کاهش حوادث رابه دنبالدارد. چنگ (2016) دربررسی آموزش ایمنی در ارزیابی کاهش حوادث جادهای نشان داد که عوامل انسانیمهمترینعامل در امنیت جادهها میباشد و با آموزش رانندگان بحث ایمنی جادهها بهبود مییابد

بیشتر بدانیم : راهنمای جامع بهداشت رانندگان

بیشتر بدانیم : ایمنی رانندگان خدمات شهری

متن اصلی پایان نامه تاثیر آموزش HSE بر آگاهی رانندگان

Download (PDF, 2.98MB)

 

بازدیدها: 4

1 دیدگاه
  1. […] بیشتر بدانیم : تاثیر آموزش بر ایمنی رانندگان […]

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!