کتابها و مقالات مرتبط با دفع پسماند

تاریخچه مدیریت برف روبی در شهر تهران 2


توضیحات

Rate this product

عملیات زمستانی، 1370 – 1360

در دهة 1360 معاونت امور مناطق و خدمات شهری در راستای ساماندهی بهينة عملیات زمستانی اقدام به راه اندازی ستاد برفروبی کرد. اصلی ترین ادوات ستاد بر فروبی را در این دهه گریدرها تشکیل ميدادند. این ستاد ماشین آلات را در تمام طول فصل زمستان به صورت اجاره ای دریافت می کرد. در خبر سال 1368 ، جزئیات ستاد برفروبی اينگونه تشريح شده است:
« ستاد برفروبی برای جلوگیری از ضایعات احتمالی ناشی از ریزش برف در فصل زمستان در منطقة یک شهرداری تشکیل شد.
محمدحسین طیرانی، معاون امور مناطق و خدمات شهری شهرداری تهران، در گفتگویی اختصاصی با روزنامة اطلاعات ضمن بیان مطلب فوق گفت لوازم مورد نیاز برای کارهای اجرایی ستاد بر فروبی از قبیل ماشین آلات ( 25 دستگاه گریدر، 20 دستگاه ماشین سنگین)، استقرار اکیپهای تعمیرات، تانکرهای سوخت ثابت و سیار و دیگر لوازم مورد نیاز تهیه شده است.
وی افزود: از آنجا که ریزش برف زمستانی در مناطق شمالی تهران بیشتر از سایر مناطق مشکل ایجاد م یکند لذا امسال نیز همچون سالهای گذشته ستاد برفروبی را در منطقة یک شهرداری مستقر کردیم » (روزنامة اطلاعات، 29 / 9/ 1368 ).
تصویر 16 – 14 : شن پاشی خیابانهای برف گرفتة تهران- دهة 1350 / آرشیو ملی ایران، 5013

تصویر 16 – 15 :کارگران خدمات شهری در تهران در حال پاروب برف خیابانها- دهة 1350 /آرشیو ملی ایران، 5013

همچنین به نظر می رسد استفادۀ گسترده از مخلوط شن و نمک برای یخ زدایی و کاهش لغزندگی معابر به دهة 1360 باز میگردد. بر اساس اسنادی از سال 1365 ، پانصد تن نمک خرد شده و 22,000 تن شن شکسته از طرف شهرداری تهران
برای استفاده در عملیات زمستانی خریداری شده است. تصوير 16 – 16 نشاندهندة سفارشهای مربوط به خرید شن شکسته، نمک و گونی های نگهداری این مواد است.
این سند همچنین بیانگر نسبت بسیار کمِ نمک در مقایسه با شن )حدود 2 درصد به 98 درصد( در این هنگام است. در دهة 1370 نیز عملیات زمستانی تهران با افزایش تجهیزات به شیوۀ مشابه ادامه یافت.

عملیات زمستانی در وضعیت کنونی

در فاصلة زمانی آغاز خصوصی سازی خدمات شهری در شهرداری تهران تا سال 1388 ، تمام امور مربوط به عملیات زمستانی به وسیلة پیمانکاران رُفت و روب انجام می شد. در سال 1388 با توجه به اجرای طرح مکانیزاسیون جمع آوری پسماندهای شهر تهران و نیاز مناطق به تجهیز ناوگان، پیمانکاران رُفت و روب و عملیات زمستانی از یکدیگر تفکیک شدند. هم اكنون امور مربوط به عملیات زمستانی به وسیلة بیست و دو پیمانکار که بر اساس مناطق بیست و دوگانه تقسیم بندی شده اند، انجام می شود. تمام تعهدات، وظایف و دستورالعملهای مربوط به پیمانکاران بر فروبی در دستورالعمل نحوۀ ارجاع کار عملیات بر فروبی تعیین و تدوین شده است. این دستورالعمل به تفصیل تمام مراحل و تجهیزات مورد نیاز را تشریح کرده است. بر اساس این سند ناظر مستقیم عملیات شهردار ناحیه و نظارت عالیه بر عهدۀ سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران است. بازۀ زمانی تعهدات پیمانکار بر فروبی 125 روز از سال است
که احتمال ریزش برف وجود دارد. همچنين برای برنام هریزی دقی قتر و هماهنگ یهای بيشتر، پیش از شروع فصل سرما ستادهای مرکزی و منطق های در شهرداری تهران تشکیل می شوند.

زمانبندی روزهای با احتمال بارش برف

برای تسهیل عملیات بر فروبی بازۀ 125 روزه بر اساس پي شبين يهاي احتمال ریزش برف و وقوع یخبندان، به سه بخش اصلی تقسیم شده است:
دورۀ عادی: پانزدهم آبا نماه تا پانزدهم آذرماه هر سال؛
دورۀ آماد هباش: روزهای پانزدهم آذرماه تا اول د یماه هر سال، و پانزدهم تا س یام/ سی و یکم اسفندماه؛
دورۀ فورس و عملیاتی: اول د یماه تا پانزدهم اسفندماه.
وظایف پیمانکار در هر یک از اين باز ههای زمانی متفاوت است و باید تجهیزات و نیروی انسانی خود را بر اساس این زمانبندی مدیریت کند.
تصویر 16 – 16 : درخواست خرید مواد لازم جهت عملیات زمستانی- 1365 / آرشیو ملی ایران، 3209 / 340

اولویت بندی معابر و گذرگا هها در عملیات زمستانی

از نکات مهم عملیات زمستانی توجه به اولویتهای معابر به خصوص در شرایط ریزش برف و وقوع یخبندان است. در شرایط بحران، عملیات باید بر اساس اولویت معابر صورت بپذیرد تا عبور و مرور در شاهراه ها تسهیل شود و خطرات احتمالی برای خودروهای سواری و همچنین عابران کاهش یابد. بر این اساس تمام معابر مناطق بیست و دوگانه با توجه به اهمیت به سه درجة اصلی تقسیم بندی می شوند. متغیرهای مهم در این اولویت بندی عبارتند از: حجم آمدوشد، امنیت شاهراهها و راههای اصلی، دسترسی به مکانها و موقعیتهای اضطراری. از جمله معابر و گذرگاه های درجة یک میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بزرگراهها، خیابانهای اصلی و پر آمدوشد، مسیرهای ویژۀ اتوبوس های شرکت واحد؛ پلهای سوارۀ روگذر و زیرگذرها؛ ورودی و خروجی بزرگراه ها؛ خیابانها و معابر پرتردد با شیب تند؛ ایستگاه های اتوبوس.
عملیات و اقدامات پیمانکار برفروب در معابر و گذرگاه های درجة 1، 2 و 3 در زمان هاي متفاوت با جزئیات در دستورالعمل
مربوط تعریف شده است.

دسته بندی فعالیتهای مربوط به عملیات زمستانی

بر اساس نظام فنی و اجرایی بر فروبی، فعالیتهای پیمانکار در چهار دستة اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:
اقدامات قبل از شروع فصل سرما و بارش: در این زمان 30 درصد از امکانات در اختیار مناطق، اعم از نیروی انسانی و
تجهیزات و ماشین آلات باید در حالت آماده باش کامل باشند، و تمام انهار و مسیلها باید در این هنگام لایروبی و پاکسازی
شوند تا در موقع بارندگی منجر به بروز مشکل نشوند.
اقدامات پس از اعلام وضعیت فوق العادۀ هوا و نزدیکی بارش برف: در این زمان پیمانکاران مناطق موظف هستند 70
درصد از امکانات خود را به حالت آماده باش نگاه دارند و از سالم بودن ماشین آلات بر فروب اطمینان حاصل کنند.
اقدامات زمان بارش برف: در این مرحله که مهمترین بازۀ زمانی در عملیات زمستانی محسوب میشود مناطق موظف هستند از تمام امکانات خود استفاده و اقدام به عملیات برفروبی، شن پاشی، نمک پاشی و امداد رسانی به شهروندان کنند.
اقدامات پس از پایان بارش برف و اتمام عملیات بر فروبی: در این زمان عملیات بر کاهش خطرات یخبندان از جمله شن پاشی و پراکنده کردن توده های برف جهت افزایش سطح تبخیر متمرکز است. به علاوه شنهای موجود در سطح معابر باید گردآوری شده تا از گرفتگی انهار و مسیلها جلوگیری شود.

روشهای مورد استفاده در عملیات زمستانی

روشهای مورد استفاده در عملیات زمستانی را میتوان به سه گروه عمدۀ فیزیکی، مکانیکی و شیمیایی تقسیم کرد:
روش فیزیکی مبتنی بر کاهش لغزندگی با استفاده از مواد ساینده از قبيل شن و ماسه است. عملکرد ساینده ها تنها افزایش ضریب اصطکاک معابر بوده، و منجر به ذوب برف و یخ نمی شوند.
روش های مکانیکی مبتنی بر استفاده از تجهیزات و ماشین آلات برفروب است. در این روش برف از معابر و گذرگاههای مهم
و پر تردد به معابر کم خطرتر مانند پیاده روها و اطراف گذرگاهها منتقل می شود.
در روش شیمیایی از انواع مواد شیمیایی مایع و جامد که به آن مواد یخ زدا اطلاق میشود، برای ذوب برف و یخ استفاده
مي كنند. این مواد با فعل و انفعلات شیمیایی و فیزیکی موجب گسستن پیوندهای شکل گرفته بین ذرات یخ و برف می شوند )فیاض و دیگران، 1392 (.
شهر تهران در عملیات زمستانی از تلفیقی از تمام روشهای بالا بهره می گیرد. در زمان وقوع برف و یخبندان در شهر تهران
تجهیزات و ماشین آلات به برفروبی معابر میپردازند و از ی خزداها برای تسریع ذوب برف و یخ استفاده م يشود. در نهایت از شن و ماسه برای افزایش اصطکاک و کاهش لغزندگی بهره گرفته می شود. در ادامه به بررسی مشخصات مواد و تجهیزات به کار گرفته شده در هر كدام از اين روشها در شهر تهران می پردازیم.

مواد مورد استفاده در عملیات زمستانی

نمک و شن به عنوان دو مادۀ اصلی عملیات زمستانی در اكثر شهرهای دنیا استفاده می شوند. سالهاي متمادي است كه این دو ماده در شهر تهران نيز برای عملیات زمستانی مورد استفاده قرار می گیرند. کارکرد اصلی شن افزایش اصطکاک و کاهش لغزندگی، و کارکرد اصلی نمک یخ زدایی و ذوب برفهاست. به مخلوط این دو ماده در اصطلاح «شن مخصوص » نیز گفته می شود. نسبت مخلوط کردن این دو ماده معمولاً 40 درصد نمک و 60 درصد شن می باشد. این دو ماده با وجود تمام مخاطراتی که به همراه دارند هنوز هم مؤثرترین مواد در عملیات زمستانی محسوب می شوند.
از جمله معایب شن می توان به بستن انهار و مسیلها و ایجاد گرد و غبار و ذرات معلق بعد از عملیات بر فروبی اشاره کرد. از جمله معایب اصلی نمک می توان به خورندگی و تخریب سازه های بتنی و فلزی، شور شدن آبهای سطحی و زیرزمینی، خسارت به بدنة خودروها و آسیب جدی به فضای سبز به ویژه درختان پهن برگ اشاره کرد )فیاض و دیگران، 1392 (.
با این وجود از آنجائی که نمک ارزان است، ذخیره سازی آن آسان بوده و به راحتی در دسترس می باشد، هنوز اصلی ترین مادۀ  یخ زدا در تهران محسوب می شود. با توجه به معایب نمک و استفادۀ بی رویه و بدون ضابطه از آن، شورای اسلامی شهر تهران بعد از بررسی وضعیت موجود و در نظر گرفتن خطرات احتمالی این مادۀ خورنده، در مهرماه سال 1393 مصوبه ای را با عنوان «بر فروبی و یخ زدایی مناسب با استفاده از امکانات و فناوری روز در شهر تهران » ابلاغ کرد. بر اساس این مصوبه شهرداری تهران موظف است:
«با رعایت استانداردهای علمی و عملی، تدارکارت و راهکارهای بر فزدایی با حداقل استفاده از نمک به مقتضای وضعیت و شاخصهای آب وهوایی مناطق 22 گانه شهر تهران را معمول دارد و نسبت به تجهیز مناطق و نواحی شهرداری اقدام كند.
نسبت به آموزش پیمانکاران، کارکنان و همچنین شهروندان با محوریت رسانة ملی به طور مستمر اقدام كند.
در طراحی و اجرای زیرساختها، معابر و پلهای شهری، از فناوریهای نوین به منظور پیشگیری از ایجاد لایة برف و یخ زدگی و
خوردگی سازه ها پیش بینی لازم را معمول دارد 160/1957/20276( » (.
به علاوه بر اساس این مصوبه، شهرداری تهران موظف شد تا با همکاری ادارۀ کل محیط زیست تهران مطالعات و بررسی های لازم را جهت کاهش حداکثری نمک و کاربرد مناسب آن در مواقع ضروری و با استفاده از امکانات، مواد، مصالح و فناوری روز، بر فروبی و یخ زدایی معابر شهر تهران را انجام دهد و نتیجه را به صورت یک لایحه به شورای اسلامی شهر ارائه كند.
در همین راستا برنامة پنج سالة دوم شهرداری تهران ) 1397 – 1393 ( نیز صراحتاً به کاهش تدریجی نمک در عملیات زمستانی اشاره کرده است. مادة 41 برنامه اینگونه تصریح کرده است:
«شهرداری موظف است به نحوی اقدام کند که تا پایان برنامه امکان اجرای عملیات برفروبی با استفاده از فناوریهای نو، مواد و تجهیزات سازگار با محیط زیست و کاهش حداکثری استفاده از نمک و مواد مخرب محیط زیستی از میزان فعلی به میزان 15 درصدی در هر سال عملیاتی شود .»
بر اساس مصوبة شورای اسلامی شهر تهران مطالعات «طرح ساماندهی و بهینه سازی یخ زدایی معابر شهر تهران در فصول سرد سال و ارائه دستورالعمل های لازم » به سفارش سازمان مدیریت پسماند و از طریق هماهنگی های مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در حال انجام می باشد. از جمله اهداف این طرح می توان به شناخت روش های موجود یخ زدایی معابر، راهکارهای مدیریت بهینة برف و یخ زدایی معابر، و جایگزینی روش های کنونی مورد استفاده در عملیات زمستانی با روش های نوین، کارآمد و کم هزینه متناسب با انواع معابر و شرایط مختلف برف و یخبندان اشاره کرد. همچنین در راستای مصوبة مذکور و برای کاهش استفاده از نمک، سازمان مدیریت پسماند به دنبال بهره گیری از سایر مواد یخ زدا بوده است. از جملة این مواد می توان به کلسیم منیزیم استات )سی. ام.ای 1(، کلرید کلسیم، و همچنین مادۀ تالیس اشاره کرد.
کلسیم منیزیم استات هم اكنون به عنوان مهم ترین جایگزین نمک مورد استفاده قرار می گیرد. این ماده ترکیبی شیمیایی
است که برای مصارف یخ زدایی به صورت جامد و مانند سایر ضدیخ ها بر روی سطح معابر و گذرگاه ها پاشیده می شود. برای جلوگیری از یخ زدگی معابر از حالت مایع آن نیز استفاده می شود. دمای تأثیر گذاری نمک و سی.ام. ای تقریباً برابر است )منهای چهار تا منهای شش درجة سانتی گراد(. اگرچه چگالی این ماده به مراتب کمتر از نمک می باشد و بنابراین حجم بیشتری را اشغال می کند. همچنین هزینة تولید سی. ام. ای به مراتب بیشتر از نمک است. از جمله مزایای این ماده
می توان به عدم وجود کلر در ترکیبات آن اشاره کرد که نه تنها میزان خوردگی بلکه آثار مخرب محیط زیستی را نیز به شکل قابل توجهی کاهش می دهد.
یکی از موضوعات مطرح در سالهای اخیر در شهر تهران استفاده از مواد و تجهیزاتی است که بجای ذوب برفها و آب کردن
یخ ها بر پیشگیری از یخبندان متمرکز هستند. بهره گیری از این مواد مستلزم همکاری تنگاتنگ سازمانهای هواشناسی و ستادهای برفروبی است. این مواد عموماً از نمک گرانتر بوده اما هزینه های محیط زیستی آنها به مراتب کمتر می باشد.

1 .Calcium Magnesium Acetate (CMA)
در دهة 1970 میلادی و در نتیجۀ اثرات مخرب ثابت شدۀ نمک، ادارۀ فدرال  بزرگرا ههای آمریکاFederal High-( (
way )Administration از مجموع های از تحقیقات برای یافتن جایگزی نهاینمک حمایت کرد. اینجایگزی نهات رکیباتی عاری از کلر بودند. برای این منظور دو دانشمند به نا مهای دان و شنک از ابتدای جدول تناوبی تمام ترکیبات و عناصر را در خصوص آثار ی خزدایی، میزان خورندگی و آثار مخرب محیطزیستی مورد بررسی قرار دادند. از تمام عناصر جدول تناوبی تنها 9 ماده قابلیت ی خزدایی داشتند: هیدروژن، کربن، نیتروژن، سدیم، منیزیم، پتاسیم، کلسیم و فسفر. بعد از بررسی ترکیبات
ممکن، دو مادۀ استات کلسیم منیزیم و متانول به عنوان ی خزداهایی با کمترین آثار محیطی انتخاب شدند. متانول به علت شرایط سخت نگهداری و اشتعا لپذیری از این مجموعه حذف شد.

عملیات زمستانی و هماهنگی با سازمان هواشناسی کشور

در سال های اخیر با هماهنگی های به عمل آمده با ادارۀ کل هواشناسی تهران در مواقع اضطرار و پیش بینی برف سنگین و کاهش قابل توجه درجة هوا بر اساس نقشه های پیش یابی و تصاویر ماهواره ای، موضوع را به سازمان مدیریت بحران استان تهران اعلام کرده و رونوشتی برای شهردار تهران به عنوان یکی از اعضا ارسال می شود. پیش بینی وضع هوا از طریق نمابر و همچنین سامانه های یکپارچة اطلاعات بدون فوت وقت به سازمان های مربوط از جمله سازمان مدیریت پسماند ارسال می شود.

خودروها، ادوات و تجهیزات عملیات زمستانی

مناطق 22 گانة شهر تهران در بازۀ زمانی 125 روزۀ عملیات زمستانی ملزم به استفاده از خودروها و ماشین آلاتی هستند که بخشی از آنها را از سازمان مدیریت پسماند شهر تهران اجاره می کنند. از جمله این تجهیزات می توان به این موارد اشاره کرد:
گریدر: این خوردو که کاربری اصلی آن در عملیات مهندسی راهسازی است، به طور سنتی به عنوان یکی از ماشین آلات
عملیات زمستانی بوده است. از آنجا که ابعاد و وزن این خودرو مناسب معابر شهری نبوده و نه تنها جابجایی آن مشکل ساز است، بلکه به سطح معابر نیز آسیب مي رساند، یکی از برنامه های اصلی شهرداری تهران کاهش میزان استفاده از گریدر در عملیات زمستانی است. بهره گیری از این ماشین آلات تنها در مواقع بارش برف شدید بیش از یک متر پیشنهاد می شود.
کامیو نهای کمپرسی شش/ ده چرخ: از این کامیونها برای بارگیری و توزیع مخلوط نمک و شن و پاشش سنتی آن به وسیلة بیل استفاده می شود.
کامیون/ نیسانهای کمپرسی نمک پاش: از این کامیونها و نیسانها برای پاشش کنترل شدۀ نمک استفاده می شود.
پاشش نمک در این خودروها میتواند بر اساس تنظیمات ارائه شده در خصوص میزان نمک و دامنة پاشش صورت پذیرد.
تجهیزات نمک پاش می تواند روی انواع کامیونها نصب شود ) تصوير 16 – 17 (.

کامیونهای کمپرسی محلول پاش: از آنجا که مخاطرات محیط زیستی محلول نمک کمتر از نمک جامد است و نحوۀ
پراکنش آن نیز ساده تر می باشد، بهره گیری از خودروهای محلول پاش در شهر تهران به تازگی آغاز شده است. این خودروها دارای نازل و اتصالاتی از جنس فولاد ضدزنگ هستند و در برابر خورندگی مواد یخ زدا مقاوم مي باشند. فشار ناشی از فعالیت نازلهای نصب شده بر روی خودروهای فوق موجب می شود، مواد یخ زدا به راحتي به درون لایه های برف و یخ نفوذ کرده، و عملیات یخ زدایی تسریع شود )فیاض و دیگران، 1392 (.
هم اکنون نازلهای محلول پاش از خارج از کشور وارد، و بر روی کامیونهای کمپرسی نصب می شوند. یکی از سختی های این روش استفاده از دستگاه های محلول ساز و رسیدن به غلظت مورد انتظار نمک در آب است. از آنجائي که غلظت محلول آب و نمک باید 23 درصد باشد و در غلظتهای بالاتر و پایین تر بهره وری این روش کاهش یافته و یا عملکرد آن معکوس می شود، فراهم آوری این محلول خود یکی از محدودیتهای این روش محسوب می شود. با توجه به زمان بر بودن فرایند آماده سازی محلول و انتقال آن، این روش در شرایطی که پیش بینیهای دقیق هواشناسی در اختیار باشد به صرفه و عملی است. هم اكنون برخی از مناطق تهران از جمله 1، 2 و 4 از خودروهای محلول پاش استفاده می کنند.

 

تصویر 16 – 18 نشان دهندة دستگاه محلول ساز و نمونه ای از خودروهای محلول پاش مورد استفاده در عملیات زمستانی شهر تهران است.

خودروهای مجهز به تیغة بر فروب: تیغه های بر فروب که برای پاکسازی معابر طراحی شده اند جایگزین خوبی برای
گریدرها هستند، به صورت برقی یا بادی کار مي كنند و معمولاً در قسمت جلویی بنزهای 1921 نصب می شوند )

در روزهای برف و یخبندان از ماشین آلاتی همچون لودر، بیل مکانیکی و نیسان جهت بارگیری مخلوط شن و نمک و بابکت برای بر فروبی نیز استفاده می شود. از جمله ادوات دستی مورد استفاده در عملیات زمستانی می توان به بیل و کلنگ اشاره کرد.

 

تصویر 16 – 19 : تیغه های بر فروب بر روی کامیونهای بنز 1921

جدول 16 – 1: آمار ماشین آلات و نیروی انسانی مناطق در بازۀ زمانی عملیات زمستانی شهر تهران- 1394
موارد                      تعداد
گریدر                       89
خاور                        422
کامیون                     251
لودر                         74
نمک پاش مکانیزه        63
کامیون تیغه دار            142
بابکت                        113
نیسان                      145
نیسان نمک پاش         58
کامیون حمل نمک         58
بیل مکانیکی               11
جرثقیل                      23
نیروی انسانی           2,498
تصویر 16 – 20 نمایی از مجموعه خودروهای مورد استفادۀ مناطق در عملیات بر فروبی را به نمایش می گذارد که برای اجرای مانور عملیات زمستانی در بوستان ولایت در سال 1394 تجمع كرده اند.

فرهنگ سازی در شرایط برف و یخبندان و استفاده از ظرفیت شهروندان

از آنجائي که در شرایط برف سنگین و یخبندان با توجه به سختی عبور و مرور و به وجود آمدن ترافیکهای سنگین عملیات
عملیات زمستانی برفروبی و یخ زدایی شهرداری با محدودیتهایی مواجه می شود، توجه به رعایت اصول مربوط به پاکسازی اماکن خصوصی از برف و همچنین استفاده از تجهیزات مفید همچون زنجیر چرخ میتواند کمک بزرگی در راستای ارائة خدمات مدیریت شهری باشد.
همانگونه که مشاهده شد در بسیاری از موارد عدم رعایت این نكات مشکل زا بوده است.
با توجه به گستردگی مسئولیت خدمات شهری و توسعة پایتخت، شهرداری تهران برای سهولت کار تصمیم به استفاده از
ظرفیتهای مشارکت مردمی گرفته است. بر این اساس مخازنی که حاوی مخلوط شن و نمک هستند، از سال 1388 در معابر برفگیر و همچنین نقاط حساس گذرگاهها تعبیه شده اند. این مخازن که به رنگ زرد طراحی شده اند، ظرفیت تقریبی 150 کیلوگرم مخلوط شن و نمک را دارند. این مواد در روزهای فصول زمستان در گونی هایی به صورت جداگانه در مخازن قرار میگیرند )تصویر 21-16 (. هدف اصلی از تعبیة این مخازن، مشارکت شهروندان در مواقع بحران و استفاده از این مواد جهت برفروبی و کاهش لغزندگی معابر است. به علاوه اطلاع رسانی در خصوص استفاده از زنجیر چرخ نیز یکی از مواردی است كه تا حدود زیادی به سهولت عبور و مرور وسایل نقلیه کمک خواهد کرد.

تصویر 16 – 20 : مانور بزرگ عملیات زمستانی- آذرماه 1394

استانداردهای ملی

در سال 1389 مجوعه ای از استانداردهای ملی در خصوص فرایندها و ماشین آلات عملیات زمستانی به تأیید سازمان ملی استاندارد ايران رسید. از جمله عناوین این استاندار دها که در وب سایت سازمان ملی استاندارد ايران قابل دسترسی هستند می توان به موارد زیر اشاره کرد:
استاندارد ملي 12025 – خودرو- ماشين هاي خدمات زمستاني- الزامات ايمني.
استاندارد ملي 12959 – خودرو- تجهيزات نگهداري و راهداري زمستاني جاده ها – اصطلاحات علمی و فنی – تعارف و
اصطلاحات برای نگهداری زمستانی.
استاندارد ملي 12960 – خودرو- تجهيزات نگهداري و راهداري زمستاني جاده ها – برف روبها – قسمت 1 – ویژگ یها،
الزامات طراحی و ساختمان محصول.
تصویر 16 – 21 :
مخازن زردرنگ شن مخصوص جهت استفادۀ شهروندان

بیشتر بدانیم : تاریخچه مدیریت برف روبی در شهر تهران 1

Views: 26

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “تاریخچه مدیریت برف روبی در شهر تهران 2”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!