کتابها و مقالات مرتبط با دفع پسماند

ارزیابی فعالیت های فرهنگی و آموزشی مناطق بیست و دوگانه در پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماند “طرح آسمان آبی زمین پاک”


توضیحات

Rate this product

الف) نقش فرهنگ و آموزش در توسعه سيستم‌هاي تفكيك پسماندهاي  شهري:

فرهنگ بيان كننده و تأئيد كننده هويت‌ها و تفاوت‌هاست و در نتيجه عاملي است پويا براي تحقق فعاليت‌هاي اجتماعي و مشاركتي. ‌ويژگي كشورهاي در حال توسعه غناي‌ منابع طبيعي و انرژي از يك سو و بهره‌برداري ناقص يا حتي نامناسب از آن‌ها از سوي ديگر مديريت شهري را بر آن داشته است به روابط افراد با محيط پيرامونشان يعني آب،‌ هوا،‌ گياهان، منابع طبيعي و غيره كه ميراث زيست‌محيطي به‌شمار مي‌رود با مجموعه‌اي از شيوه‌ها و شرايط زيست و خدماتي مورد توجه قرار دهد. بنابراين پارامترهاي مشخصي به منزله الگوهاي فرهنگي زباله قادراست راه‌كاري براي حل مسائل و مشكلات زيست‌محيطي ارائه گردد و از طرفي مي‌بايست از الگوهاي كاربردي و منعطف كه در هر دو روش مديريت خدمات شهري (سنتي و مدرن) به‌كار رود تا با برنامه‌هاي مدون، ‌منسجم و مستمر به تبيين اهداف مورد نظر در راستاي مديريت مواد زائد جامد پرداخته شود.

از اين‌رو دفع غير اصولي زباله توسعه شهروندان مي‌تواند بر محيط زيست شهري آسيب رسانده و اثر مستقيم بر زندگي انسان داشته باشد، بنابراين رفع مشكلات بهداشتي و زيست‌محيطي مربوط به زباله كلانشهرهاي بزرگ از جمله تهران بدون بسترسازي و توسعه فرهنگي تفكيك زباله در مبدأ ميسر نخواهد شد (جزوه آموزشي مديريت مواد زائد جامد، سازان بازيافت شهرداري تهران 1383، صص 21).

ب) توسعه فرهنگي و آموزشي شهروندان جهت تفكيك پسماندهاي جامد شهري از مبدأ.

با توجه به اينكه اجراي برنامه‌هاي آموزشي براي مردم به‌صورت دوره‌هاي آموزشي اجباري امكان‌پذير نمي‌باشد لذا بهترين اقدام در اين خصوص، ارائه آموزش‌هاي همگاني از طريق وسائل ارتباط جمعي مانند راديو و تلويزيون مي‌باشد. نظرسنجي مربوط به تهران كه در قالب اين تحقيق انجام گرفته نيز مشخص مي سازد كه عموم مردم تأثيرپذيري قابل توجهي از برنامه‌هاي راديوئي و تلويزيون داشته و اطلاعات مرتبط با موضوع زباله و بازيافت آن را از غير از برنامه‌هاي مذكور مي‌توان از روش‌هاي ديگري مانند استفاده از بيلبردها، نصب پلاكارد در سطح منطقه و توزيع پوستر و پمفلت نسبت به آموزش عموم مردم اقدام نمود.

 آموزش غير مستقيم به مردم از طريق، اجراي برنامه‌هاي آموزشي در مدارس منطقه و انعكاس مطالب به‌وسيله دانش‌آموزان به خانواده‌ها نيز مي‌تواند بسيار مثمرثمر باشد.همين برنامه‌ها كسب اجراي نمايش‌هاي خياباني و يا اجراي نمايش مرتبط با بحث بازيافت زباله و تفكيك از مبدأ در مكان‌هاي فرهنگي مانند خانه‌هاي فرهنگ و فرهنگسراها حائز اهميت فراوان بوده و مي‌تواند باعث ارتقاء سطح آگاهي‌هاي عمومي و جلب توجه مردم به مبحث بازيافت زباله گردد.  نموده‌اند.همچنین سازمان مدیریت پسماند در منطقه 5 خیابان مقداد ساختمان پیامبر مرکز آموزش در خصوس پسماند ایجاد کرده و  دانش اموزان در این مکان در مسایل زیست محیطی ،تفکیک پسماندو اموزش میبینند

 

 

خلاصه مدیریتی :

پروژه ارزیابی اقدامات اجتماعی و فرهنگی مناطق 22 گانه در طرح آسمان آبی زمین پاک از تاریخ 94.5.1وارد فاز اجرایی شده و تیم ارزیابی از تاریخ مذکور در سطح مناطق جهت انجام فاز مقدماتی  این پروژه که شامل تکمیل کاربرگهای 24 گانه مطابق با جدول شاخص های ابلاغ شده (شاخص 94برای ارزیابی عملکرد در حوزه خط سفید و 83 شاخص در حوزه کاهش و تفکیک پسماند ( و  چک کردن مستندات فعالیتها از ابتدای طرح تا پایان تیر ماه در دو موضوع خط سفید و کاهش و  تفکیک پسماند می باشد ،وارد عمل و کار اجرایی شدند. پس از فرایند تکمیل کاربرگها احصاء  اطلاعات وورود داده ها به سیستم و تشکیل بانک اطلاعات داده ها انجام شد. نتایج حاصل از تحلیل

 داده های ورودی در گزارش پیش رو به تفکیک شاخص ها در 22 منطقه در موضوع کاهش و  تفکیک پسماند می باشد

 

 

طرح آسمان آبی،  میانگین امتیاز مکتسبه مناطق 22 گانه درموضوع کاهش تولید و تفکیک پسماند

حداکثر نمره 838 و حداقل نمره 444 است. جدول صفحه بعد رتبه بندی مناطق » زمین پاک 22 گانه را در بخش کاهش تولید و تفکیک پسماندنشان می دهد

» طرح آسمان آبی، زمین پاک «

رتبه

منطقه

امتیاز

1

منطقه 20

696

2

منطقه 19

684

3

منطقه 21

681

4

منطقه 5

616

5

منطقه 6

604

6

منطقه 9

585

7

منطقه 14

554

8

منطقه7

537.5

9

منطقه 16

537

10

منطقه3

518

11

منطقه 22

513

12

منطقه 15

503

13

منطقه2

486

14

منطقه 1

478

15

منطقه 11

473

16

منطقه 17

428

17

منطقه 12

427

18

منطقه 18

421

19

منطقه 4

421

20

منطقه 13

397

21

منطقه 10

396

22

منطقه 8

383

جدول 1 کاهش پسماند در مناطق 22 گانه تهران

 

  

بخش اول:

مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در حیطة سرای محلات به تفکیک شاخص های اهداف عملیاتی

– 1 برگزاری جلسات و نشست های هماهنگی و توجیهی

جهت مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در برگزاری جلسات و نشست های هماهنگی و توجیهی ویژه   اعضای ساختارهای اجتماعی محلات)شورایاری ها، اعضای هیأت های امناء محلات، مدیران محله،  مدیران خانه ها و….)

 ازنمودار هیستوگرام استفاده شد. همان طور که در نمودار 0 مشاهده می شود بالاترین امتیاز مکتسبه  20 و19و12و11و10و7و6و5و 22 است و پائین ترین امتیاز مکتسبه مربوط به مناطق مربوط به  مناطق 13و8 است

 

نمودار 1: برگزاری جلسات و نشست های هماهنگی و توجیهی ویژه اعضای ساختارهای اجتماعی محلات )شورایاری ها، اعضای هیأت های امناء محلات، مدیران محله، مدیران خانه ها و ….(

  

میانگین امتیاز مکتسبه مناطق 22 گانه در برگزاری جلسات و نشست های هماهنگی و توجیهی ویژه اعضای ساختارهای اجتماعی محلات)شورایاری ها، اعضای هیأت های امناء محلات، مدیران محله، مدیران خانه ها و…..)

. جدول  رتبه بندی مناطق 22 گانه را درجلسات و نشست های هماهنگی و توجیهی ویژه اعضای ساختارهای اجتماعی محلات )شورایاری ها، اعضای هیأت های امناء محلات، مدیران محله، مدیران خانه ها و…). نشان می دهد.

 

جدول 2: رتبه بندی مناطق در برگزاری جلسات و نشست های هماهنگی و توجیهی

 

رتبه

منطقه

امتیاز

1

مناطق 22و21و19و11و10و6و5

35

2

منطقه 20

34

3

منطقه 3

30

4

منطقه 4

29

5

منطقه 1

27

6

منطقه 18

25

7

منطقه 15

24

8

منطقه 9

22

9

منطقه 16

19

10

منطقه 2

17

11

منطقه 17

15

12

منطقه 14

11

13

مناطق 13و8

10

  

– 2 برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بانوان خانه دار جهت مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بانوان خانه دار از نمودار  هیستوگرام استفاده شد. همان طور که در نمودار 2 مشاهده می شود بالاترین امتیاز مکتسبه مربوط به  منطقه21 و پائین ترین امتیاز مربوط به مناطق 1و2و4و8و12و15 میباشد

 

 

نمودار 2: برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بانوان خانه دار  میانگین امتیاز مکتسبه مناطق 22 گانه در برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بانوان خانه دار 10.64 با   حداقل نمره 7 و حداکثر نمره 17.5 است. جدول 2 رتبه بندی مناطق 22 گانه را در برگزاری کارگاه  آموزشی ویژه بانوان خانه دار نشان می دهد

جدول 3: رتبه بندی مناطق در برگزاری کارگاه آموزشی ویژه بانوان خانه دار

 

رتبه

منطقه

امتیاز

1

منطقه 21

17.5

2

مناطق 16و9

15

3

مناطق 20و19

14

4

مناطق 14و17

13

5

مناطق 22و6

12

6

مناطق 7و3

11

7

منطقه 11

10

8

مناطق 5و10

9

9

مناطق 18و13

8

10

مناطق 1و2و4و8و12و15

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 – تهیه و توزیع محصولات آموزشی بین شهروندان

 

جهت مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در تهیه و توزیع محصولات آموزشی بین شهروندان

 

 ) روزنامه های دیواری، بروشور، نشریه، تراکت، بنر، کتابچه های آموزشی، بازی های آموزشی

 

 و…( از نمودار هیستوگرام استفاده شد.

نمودار 3: تهیه و توزیع محصولات آموزشی بین شهروندان ) روزنامه های دیواری، بروشور، نشریه، تراکت، بنر، کتابچه های آموزشی، بازی های آموزشی و…(

 

همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود بالاترین امتیاز مکتسبه مربوط به منطقه 10 و منطقه2 است و پائین ترین امتیاز مکتسبه مربوط به منطقه 14 و منطقه 16 است.

میانگین امتیاز مکتسبه مناطق 22 گانه در تهیه و توزیع محصولات آموزشی بین شهروندان ) روزنامه های دیواری، بروشور، نشریه، تراکت، بنر، کتابچه های آموزشی، بازی های آموزشی و..) 17.86با حداقل نمره10 و حداکثر نمره 35 است

. جدول 5 رتبه بندی مناطق 22 گانه را در تهیه و توزیع محصولات آموزشی بین شهروندان ) روزنامه های دیواری، بروشور، نشریه، تراکت، بنر، کتابچه های آموزشی، بازی های آموزشی و…) نشان می دهد.

رتبه

منطقه

امتیاز

1

مناطق 10و21

35

2

منطقه 6

32

3

منطقه 17

21

4

مناطق 2و9و20

20

5

منطقه 7

19

6

منطقه 22

18

7

منطقه 15

17

8

منطقه 18

15

9

منطقه 19

14

10

مناطق 12و11و4

13

11

مناطق 13و8و5

12

12

مناطق 1و3

11

13

مناطق 14و16

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الف – هدف كلي برنامه آموزشي مردم: آشنايي با سيستم بازيافت با طرح تفكيك از مبدأ پسماندهاي جامد خانگي

  ب – اهداف جزئي:

1) آشنايي با منافع بهداشتي و اقتصادي ناشي از بازيافت

2) آشنايي با روش‌هاي مختلف بازيافت

3) آشنايي با روش‌هاي اجرائي طرح تفكيك از مبدأ

4) آشنايي با منافع بهداشتي و اقتصادي ناشي از اجراي برنامه‌هاي تفكيك از مبدأ

 جهت مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در بخش سرای محلات پروژه کاهش تولید و تفکیک

 پسماند از از نمودار هیستوگرام استفاده شد همان طور که در نمودار 3 مشاهده می شود » آسمان آبی، زمین پاک» بالاترین امتیاز مکتسبه در بخش سرای محلاتمربوط به منطقه10و منطقه21است و پائین ترین امتیاز مکتسبه مربوط به منطقه 14 و منطقه 16 است

 

نمودار 4: مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در بخش سرای محلات پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماند از

» آسمان آبی، زمین پاک طرح «میانگین امتیاز مکتسبه مناطق 22 گانه در بخش سرای محلات پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماند از90.61با حداقل نمره 55 و حداکثر نمره 141 است.

 

 

 

 

. جدول 6 رتبه بندی » طرح آسمان آبی، زمین پاک «سرای محلات

رتبه

منطقه

امتیاز

1

منطقه 21

131

2

منطقه 20

116

3

منطقه 12

113

4

منطقه 5

111

5

منطقه 6

110

6

منطقه 10

109

7

منطقه 9

106

8

منطقه 22

103

9

منطقه 19

96

10

منطقه 7

63

11

منطقه 17

92

12

منطقه 11

85

13

منطقه 3

82

14

منطقه 1

79

15

منطقه 4

78

16

منطقه 15

77

17

منطقه 18

76

18

منطقه 2

71

19

منطقه 14

63

20

منطقه 13

56

21

منطقه 8

55

 

جدول6: رتبه بندی مناطق در بخش سرای محلات پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماند از مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در حیطة مدارس به تفکیک

شاخص های اهداف عملیاتی

 

– 1 برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان

الف: مدارس هیات امنایی

جهت مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان مدارس هیات امنایی از نمودار هیستوگرام استفاده شد.

 

نمودار 5: برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان مدارس هیات امنایی

 

. همان طور که در نمودار 5 مشاهده می شود بالاترین امتیاز مکتسبه مربوط به منطقه21 است   و پائین ترین امتیاز مکتسبه مربوط به  مناطق3و4و6و7و و8و11و12و13 و14و17و18 و20است.

 

میانگین امتیاز مکتسبه مناطق 22 گانه در برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان مدارس  هیات امنایی3.29و حداقل نمره 2 و حداکثر نمره 7.5 است. جدول 7 رتبه بندی مناطق 22 گانه  را در برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان مدارس هیات امنایی نشان می دهد.

 

رتبه

منطقه

امتیاز

1

منطقه 21

7.5

2

منطقه 22

6.5

3

مناطق 19و9و5و2

5

4

منطقه 16

4.5

5

منطقه 10

4

6

منطقه 1و15

3

7

مناطق 3و4و6و7و8و11و12و13و14و17و18و20

2

 

جدول 7: رتبه بندی مناطق در برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان مدارس هیات امنایی

 

2ب: مدارس تحت پوشش شهردار مدرسه

 

جهت مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان مدارس

 

 تحت پوشش شهردار مدرسه از نمودار هیستوگرام استفاده شد.

 

همان طور که در نمودار 6 مشاهده می شود بالاترین امتیاز مکتسبه مربوط به منطقه 21 و منطقه   20 است و پائین ترین امتیاز مکتسبه مربوط به مناطق 1و2و3و و2و3و4و5 و6و7و8و 9و12و13 و14و15و17و18میباشد

 

نمودار 6: برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان مدارس تحت پوشش شهردار مدرسه

 

 

میانگین امتیاز مکتسبه مناطق 22 گانه در برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان مدارس تحت پوشش شهردار مدرسه 2.86با حداقل نمره 2 و حداکثر نمره 7.5 است. جدول 8 رتبه بندی  مناطق 22 گانه را در برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان مدارس تحت پوشش شهردار  مدرسه نشان می دهد

.

رتبه

منطقه

امتیاز

1

منطقه 20و21

7.5

2

منطقه 16

5

3

منطقه 19

4

4

مناطق 10و11و22

3

5

مناطق 1و2و3و4و5و6و7و8و9و12و13و14و15و17و18

2

 

جدول8: رتبه بندی مناطق در برگزاری کارگاه آموزشی ویژه دانش آموزان مدارس تحت پوشش شهردار مدرسه

 

– 2 برگزاری اردو و بازدید آموزشی

 

الف: مدارس هیات امنایی

جهت مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در برگزاری اردو و بازدید آموزشی از مراکز معرفی شده در دستورالعمل یک روز آسمان آبی زمین پاک یا دیگراماکن مرتبط با مدیریت پسماند ویژه دانش آموزان مدارس هیات امنایی از نمودار هیستوگرام استفاده شد.

 

 

نمودار 7 : برگزاری اردو و بازدید آموزشی از مراکز معرفی شده در دستورالعمل یک روز آسمان آبی زمین پاک یا دیگراماکن مرتبط با مدیریت پسماند ویژه دانش آموزان مدارس هیات امنایی

  همان طور که در نمودار 7 مشاهده می شود بالاترین امتیاز مکتسبه مربوط به منطقه 9 است و پائین ترین امتیاز مکتسبه مربوط به مناطق 2و3و4و6و7و8و11و12 و13و14و17و18و20و21و است.

میانگین امتیاز مکتسبه مناطق 22 گانه در برگزاری اردو و بازدید آموزشی از مراکز معرفی شده در دستورالعمل یک روز آسمان آبی زمین پاک یا دیگراماکن مرتبط با مدیریت پسماند ویژه دانش  آموزان مدارس هیات امنایی 2.93 با حداقل نمره 2 و حداکثر نمره 7.5 است. جدول9 رتبه  بندی مناطق 22 گانه را در برگزاری اردو و بازدید آموزشی از مراکز معرفی شده در دستورالعمل  یک روز آسمان آبی زمین پاک یا دیگراماکن مرتبط با مدیریت پسماند ویژه دانش آموزان مدارس  هیات امنایی نشان می دهد.

 

رتبه

منطقه

امتیاز

1

منطقه 9

7.5

2

منطقه 19

6

3

مناطق 5و10

5

4

منطقه 22

4

5

مناطق 1و15و16

3

6

مناطق 2و3و4و6و7و8و11و12و13و14و17و18و20و21

2

جدول 96 : رتبه بندی مناطق در برگزاری اردو و بازدید آموزشی از مراکز معرفی شده در دستورالعمل یک روز آسمان آبی زمین پاک یا دیگراماکن مرتبط با مدیریت پسماند ویژه دانش آموزان مدارس هیات امنایی رتبه منطقه امتیاز

 

 

ب: مدارس تحت پوشش شهردار مدرسه

 

جهت مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در برگزاری اردو و بازدید آموزشی از مراکز معرفی شده در

دستورالعمل یک روز آسمان آبی زمین پاک یا دیگر اماکن مرتبط با مدیریت پسماند ویژه دانش آموزان مدارس تحت پوشش شهردار مدرسه از نمودار هیستوگرام استفاده شد.

نمودار 8: برگزاری اردو و بازدید آموزشی از مراکز معرفی شده در دستورالعمل یک روز آسمان آبی زمین پاک یا دیگراماکن مرتبط با مدیریت پسماند ویژه دانش آموزان مدارس تحت پوشش شهردار مدرسه

 

همان طور که در نمودار 8 مشاهده میشود بالاترین امتیاز مکتسبه مربوط به منطقه 20 و پائین ترین امتیاز مکتسبه مربوط به  مناطق2و3و4و6و7و8و10و12و15و17و18و21میباشد.

 

میانگین امتیاز مکتسبه مناطق 22 گانه در برگزاری اردو و بازدید آموزشی از مراکز معرفی شده در دستورالعمل یک روز آسمان آبی زمین پاک یا دیگراماکن مرتبط با مدیریت پسماند ویژه دانش  آموزان مدارس تحت پوشش شهردار مدرسه 3.02 با حداقل نمره 2 و حداکثر نمره 7.5 است

. جدول 10 رتبه بندی مناطق 22 گانه را در برگزاری اردو و بازدید آموزشی از مراکز معرفی شده

 در دستورالعمل یک روز آسمان آبی زمین پاک یا دیگراماکن مرتبط با مدیریت پسماند ویژه دانش  آموزان مدارس تحت پوشش شهردار مدرسه نشان می دهد.

 

رتبه

امتیاز

امتیاز

1

منطقه 20

7.5

2

منطقه 19

6

3

مناطق 13و9

5

4

منطقه 11

4

5

مناطق 22و16و14و5و1

3

6

مناطق 2و3و4و6و7و8و10و12و15و17و18و21و

2

 

جدول 10 : رتبه بندی مناطق در برگزاری اردو و بازدید آموزشی از مراکز معرفی شده در دستورالعمل یک روز

آسمان آبی زمین پاک یا دیگراماکن مرتبط با مدیریت پسماند ویژه دانش آموزان مدارس تحت پوشش شهردار

مدرسه

 

جمع بندی:

مقایسه عملکرد فعالیت های فرهنگی و آموزشی مناطق بیست و دو گانه در پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماند

» طرح آسمان آبی، زمین پاک «

ارزیابی مجموع امتیازات پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماند » طرح آسمان آبی، زمین پاک «                      

 جهت مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماند از از نمودار هیستوگرام استفاده شد.

 

نمودار9 : مقایسه عملکرد مناطق 22 گانه در پروژه ی کاهش تولید و تفکیک پسماند »طرح آسمان آبی،  زمین پاک «  

همان طور که در نمودار9 مشاهده می شود بالاترین امتیاز مکتسبه در پروژه کاهش تولید و  تفکیک پسماندمربوط به منطقه 20 است و پائین ترین امتیاز مکتسبه مربوط به منطقه 8 است.

میانگین امتیاز مکتسبه مناطق 22 گانه در پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماند 515.09میباشد حداقل نمره 383 و حداکثر نمره 696 است.

 

 

 

جدول 11 رتبه بندی مناطق 22 گانه را در پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماندنشان می دهد.

 

رتبه

منطقه

امتیاز

1

منطقه 20

696

2

منطقه 19

684

3

منطقه 21

681

4

منطقه 5

616

5

منطقه 6

604

6

منطقه 9

585

7

منطقه 14

554

8

منطقه 7

537.5

9

منطقه 16

537

10

منطقه 3

518

11

منطقه 22

513

12

منطقه 15

503

13

منطقه 2

486

14

منطقه 1

474

15

منطقه 11

473

16

منطقه 17

428

17

منطقه 12

427

18

منطقه 18

421

19

منطقه 4

415

20

منطقه 13

397

21

منطقه 10

396

22

منطقه 8

383

 

» طرح آسمان آبی، زمین پاک « جدول 8:رتبه بندی مناطق در پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماند ازمناطق

لازم به ذکر میباشد در این مطالعه  از فعالیتهای مساجد و تبلیغات محله ای در قالب توزیع تراکت مجله ،پوستر و ….ارزیابی و امتیاز منظور گردید که در نتیجه گیری کلی لحاظ گردید.

 

 

صاوير شماره3-4 اجراي برنامه هاي آموزشي طرح تفكيك درمدارس سطح مناطق                                          

) نحوه انجام تبليغات و پيش‌بيني برنامه‌هاي تشويقي مناسب

معمولاً براي پيشبرد اهداف در نظر گرفته شده براي طرح‌هاي تفكيك از مبدأ و بازيافت مواد و هم‌چنين جلب مشاركت مردم،‌ علاوه بر اجراي برنامه‌هاي آموزش همگاني در اين خصوص، لازم است تا برنامه‌هاي تبليغي و تشويقي نيز به موازات آن در نظر گرفته شود، همانگونه كه در بخش آموزش شهروندان ذكر گرديد، مردم از طريق تلويزيون و راديو تأثيرپذيري بيشتري از خودشان نشان مي‌دهند. لذا اجراي برنامه‌هاي تبليغي از اين طريق مي‌تواند مثمرثمر باشد. تبليغات در منطقه از طريق بيلبردها، نصب پلاكارد و پوستر و درج جملات و تصاوير مرتبط برروي وسائط نقليه جمع‌آوري پسماندهاي شهري مي‌تواند كمك مؤثري به برنامه بازيافت نمايد.

– برنامه‌هاي تشويقي را معمولاً مي‌توان به چهار طريق ارائه نمود.

1) تحويل مواد بازيافتي به محل‌هاي مشخص و دريافت وجه نقد.

2) تحويل مواد بازيافتي به محل‌هاي مشخص و دريافت اقلام بهداشتي.

3) تحويل مواد بازيافتي به محل‌هاي مشخص و دريافت بن قرعه‌كشي جوائز.

4) قرار دادن اجزاء بازيافتي به‌صورت داوطلبانه در مخازن و كانتينرهاي موجود در معابر و استفاده از تشويق‌هاي جمعي مانند در اولويت قرار گرفتن محله از لحاظ احداث زمين‌بازي، فضاي سبز، آسفالت معابر و مانند آن

امروزه در كشورهاي پيشرفته، سازمان‌ها برنامه‌هاي تشويقي جمعي را اجرا مي‌نمايند. اين برنامه‌ها موجب مي‌گردد تا ساكنين محله‌هاي مختلف همديگر را به اجراي بهتر طرح تفكيك و بازيافت از مبدأ تشويق نمايند. به‌عبارت ديگر ساكنين به‌عنوان عوامل طرح تفكيك در محل خود عمل نموده و جهت رسيدن به تشويق‌هاي جمعي، ساكنين غير علاقمند را نسبت به مشاركت در طرح‌هاي بازيافت توجيه و ترغيب مي‌نمايند.

هم‌چنين در جوامعي كه علاقمندي به تشويق‌هاي جمعي در مرحله اجراي ابتدايي طرح كم است مي‌توان ابتداء از طرح تشويق‌هاي فردي يا قرعه‌كشي جوائز استفاده نمود و با گسترش اين عمل و  علاقمندي و جلب مشاركت مردم و جا افتادن طرح و هم‌چنين ايجاد عادت تفكيك پسماندها از  مبدأ در ميان مردم  به آرامي به سمت اجراي تشويق‌هاي جمعي پيش رفت.

همچنین در راستای آشنایی شهروندان با طرح تفکیک پسماندها که در بالا اشاره گردید میتوان به نتایج آنها در کاهش پسماندها و افزایش تفکیک اشاره کرد در حداول زیر که میزان تفکیک پسماند ها و همچنین میزان ورودی پسماند جهت تهیه کمپوست را نشان میدهد به وضوح میتوان اشنایی شهروندان را در این زمینه دیدو شارکت مردم در زمینه تفکیک پسماندها در منازل  اقتصادی ترین روش در کاهش اثرات تخریبی پسماندها میباشد و زمینه برگشت پسماندها به چرخه اقتصاد و انرژی های پایدار را میتوان توسعه داد پروژه ای که در کشورهای اپیشرفته باعث تولید انرژی های پایدارگشته است ودرکشورمان فعلا درگام نخست قرارداریم

 

جدول 12:متوسط روزانه پذیرش پسماند در واحدهای پردازش به منظور تولید کمپوست (تن)

ماه

سال92

سال93

سال 94

سال 95

فروردین

4.043

4.367

4.932

4،460

اردیبهشت

6.405

6.001

6.342

6.576

خرداد

5.608

6.280

5.721

5.525

تیر

5.738

6.087

5.465

5.443

مرداد

5.256

5.408

5.967

5.962

شهریور

5.792

6.231

5.686

5.692

مهر

5.625

5.759

5.067

4.510

ابان

5.446

5.801

5.340

5.382

اذر

6.330

5.932

5.833

5.580

دی

5.615

5.901

6.091

5.966

بهمن

5.942

5.300

5.843

6.176

اسفند

5.655

4.962

5.494

6.324

متوسط

5.621

5.670

5.649

5.611

درصد تغییرات

14%

1%

-4%

-1%

جدول 13 متوسط روزانه پسماند تفکیک شده در مبدا در مناطق 22گانه (تن در روز)

منطقه

سال92

سال93

سال94

سال 95

1

83

64

83

97

2

85

83

51

100

3

38

36

37

57

4

93

65

106

141

5

96

78

94

106

6

42

35

45

45

7

44

38

47

56

8

50

49

48

72

9

27

14

15

32

10

23

25

38

43

11

48

51

38

54

12

72

51

41

23

13

22

25

25

33

14

62

60

55

60

15

75

73

66

91

16

45

46

34

55

17

23

20

28

30

18

43

40

46

57

19

25

23

34

48

20

30

23

33

49

21

14

14

18

38

22

12

16

18

26

جمع کل

1052

929

1000

1311

تغیرات

-1%

-12%

8%

%31

 

با توجه به بررسی هاوبازدید میدانی که انجام گرفت عملا ما از طریق آمارها که در جداول مشاهده میگردد نقش آموزش و همچنین تفکیک در مبدا مهمترین هدف شهرداری در جهت مدیریت پسماندها میباشد که این مدیریت با همکاری و مشارکت شهروندان میسر میباشد  مشارکت شهروندان به منزله حمایت از سرمایه ملی میباشد اگر ما به پسماندها بعنوان یک سرمایه ملی نگاه داشته باشیم میتوانیم در جهت تامین انرژی های پایدار فعالیت داشته باشیم

البته در کنار مشارکت مردم بایستی از مدیریت پسماندها هم انتظار داشته باشیم جمع اوری پسماندها بصورت مکانیزاسیون و با استانداردهای جهانی انجام دهد

 

 

4-2)تجزیه و تحلیل کمی داده ها

 

4-2-1)تحلیل توصیفی

در راستای اجرای طرح جمع اوری مکانیزاسیون پسماندهای شهری با توجه به اینکه از سال 84 در شهر تهران آغاز گردیده و خیلی خوب پیشرفت کرده است با مقایسه تولید پسماندها در تهران که از استاندار جهانی بالاتر میباشد و تا چند سال اخیر همیشه روند صعودی داشته است میتوان به مشارکت شهروندان و همچنین آموزشهای صورت گرفته چه در قالب مناطق محلات ومدارس اشاره کرد .

چه فاکتورهایی لازم است که ما به این نتیجه برسیم که جمع اوری  مکانیزاسیون پسماندها در جهت زیست محیطی مطلوب میباشد سعی بر آن شده که روند جمع آوری پسماندهااز مبدا تا تبدیل ،تولید انرژی و کمپوست و در اخر دفن آنها بررسی گردد تا اثرات طرح جمع آوری مکانیزه پسماندها را مشاهده کنیم  

 

تولید و ترکیب پسماند

تحقیقات صورت گرفته در بسیاری از کشورهای دنیا نشان دهنده این حقیقت است که  میزان و ترکیب پسماند تولیدی بسته به شرایط حاکم در جوامع و کشورها مختلف متفاوت است که مهم ترین آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

·        میزان شهر نشینی و توسعه شهرها

·        شرایط اقتصادی، میزان درآمد و سطح رفاه اجتماعی شهروندان

·        شرایط آب و هوایی

·        شرایط جغرافیایی

شرایط فرهنگی

مراحل جمع اوری پسماندها بصورت مکانیزاسیون

جمع اوری مکانیزاسیون پسماندها در حقیقت از مبدا تا تولید انرژی پایدار که اصطلاحا مدیریت پسماند نامیده میشود شامل مراحل زیر میباشد ودر تحلیل این روش تمام مراحل به وضوح توضیح داده میشود

الف )تفکیک پسماند در مبداء

تفکیک و در کنار آن تنظیف و کم حجم سازی پسماند در مبداء را می توان به عنوان یکی از

ارکان موفقیت کشورهای توسعه یافته در زمینه مدیریت پسماندها و حفاظت از محیط زیست و

منابع طبیعی در نظر گرفت. در بحث تفکیک پسماند موارد مختلفی چه از نظربحث اقتصادی ،مدیریت ،انرژی های پایدار و محیط زیست میتوان اشاره نمود در بحث کلی مهم ترین مزایای تفکیک پسماند در مبداء تولید در شهر تهران و اجرای طرح جمع اوری مکانیزاسیون می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 

1-جلوگیری از ترکیب پسماندهای خشک ارزشمند (همچون کاغذ و مقوا) با پسماندهای تر که نتیجه آن افزایش قابلیت بازیافت پسماندهای خشک می باشد.

2-کاهش هزینه های مصرف سوخت و آلودگی هوا به واسطه جلوگیری از انتقال پسماندهای خشک به مجتمع پردازش و دفع آرادکوه (کیلومتر 23 جاده قدیم تهران- قم)

3-بازگشت مجدد پسماندهای خشک قابل بازیافت به چرخه بازیافت، تولید و مصرف و جلوگیری از فشار بر منابع طبیعی

4-جلوگیری از ورود پسماندهای جزء ویژه خانگی به جریان تولید کمپوست در مجتمع آرادکوه

5-جلوگیری از ورود پسماندهای شیشه  به جریان تولید کمپوست در مجتمع آرادکوه

6-اشتغال زایی و توسعه صنایع بازیافت فعال در این حوزه پسماندهای جامد شهری

7-کاهش مصرف انرژی در زمینه تولید محصولات بازیافتی در مقایسه با تولید محصولات دست اول

8-جلوگیری از خروج ارز از کشور جهت خرید مواد اولیه مورد نیاز جهت تولید محصولات جدید

سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران نیز در طول یک دهه گذشته  اجرای طرح تفکیک پسماندها در  مبداء تولید را در اولویت های کاری خود قرار داده و در این زمینه

برنامه ها و پروژه های متعددی را در سطح مناطق 22 گانه به سرانجام رسانیده است که در این میان می توان  به استقرار بیش از 400 غرفه بازیافت[1] در مناطق مختلف شهر، فعالیت 30 ایستگاه تفکیک[2] در مناطق 22 گانه، استقرار مخازن آبی رنگ 1100 لیتری مکانیزه در (شهرک های محصور) جهت جمع آوری پسماندهای خشک و جمع آوری هفتگی پسماند در محلات توسط وانت های ملودی دار و… اشاره کرد. شایان ذکر است در طول اجرای تمامی طرح ها و پروژه های تفکیک پسماندها در مبداء، فرایند آموزش و فرهنگ سازی نیز به طور همزمان صورت می پذیرفته است. در حال حاضر[3] هر شهروند تهرانی می تواند به 3 طریق پسماندهای خشک تفکیک شده خود را جهت پردازش و بازیافت در اختیار پیمانکاران جمع آوری پسماند شهرداری تهران قرار دهد:

        1-    تحویل هفتگی پسماندهای خشک تفکیک شده به پیمانکاران مجهز خودروهای ملودی دار

       2-    تحویل پسماندهای خشک تفکیک شده به غرف بازیافت مستقر در نقاط مختلف شهر

       3-    قرار دادن پسماندهای خشک تفکیک شده در مخازن آبی رنگ مکانیزه (در شهرک های محصور)

 

بر اساس آمار موجود در سال 1394 روزانه به طور متوسط 1583 تن پسماند خشک در قالب 1- تفکیک در مبداء تولید و 2- تفکیک در واحدهای پردازش موجود در مجتمع  آرادکوه از سطح شهر تهران جمع آوری شده که در این میان سهم بخش های مختلف جمع آوری به صورت جدول ذیل نشان داده شده است:

 

عنوان فعالیت

تناژ (تن درروز )

درصد از کل پسماند شهر تهران

غرفه بازیافت

60

0.96

 از مبداء و مخازن

 

 

1250

18.83

مجتمع آرادکوه

273

3.9

مجموع

1583

23.69

جدول 13: چکیده آمارهای مدیریت پسماند های خشک شهر تهران در سال 1394

منبع سازمان مدیریت پسماند

 

شایان ذکر است پسماندهای خشک تفکیک شده شهروندان پس از جمع آوری به ایستگاه های تفکیک پسماند خشک در مناطق 22 گانه ارسال شده و در آنجا توسط نیروی انسانی و دستگاه های موجود تفکیک و جداسازی می شوند.پسماندهای خشک ارزشمند (کاغذ، مقوا،لاستیک، پلاستیک، ظروف پت، شیشه، فلزات و…) پس از جداسازی، فشره شده و جهت بازگشت به چرخه تولید و مصرف به واحدهای صنعتی بازیافت ارسال می شوند.

بیشتر بدانیم : سایر طرحهای تفکیک در مبدا تهران

Views: 72

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “ارزیابی فعالیت های فرهنگی و آموزشی مناطق بیست و دوگانه در پروژه کاهش تولید و تفکیک پسماند “طرح آسمان آبی زمین پاک””

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!