برآورد توليد جزء ويژه پسماند عادي در تهران

توسط news, اخبار مرتبط با انواع پسماند, شبه خانگیدر مارس 3, 2021

Rate this post بر اساس آخرین بررسیهای صورت گرفته در سال 1399 از مراجع مختلف در سطح ملی و بين المللی، کل پتانسيل توليد جزء ويژه پسماند عادي ، سرانه پسماندهاي الکتريکی و الکترونيکی در شهر تهران و همچنين بررسی تجربيات بينالمللی در بازه  6/4 تا 14/4 کيلوگرم در سال در نظرگرفته شده است. بر […]

    error: Content is protected !!