نوشته

چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند

توسط قوانین و دستورالعملهادر آوریل 27, 2021

ماده‌واحده:

به استناد مواد هفتم (7) و هشتم (8) قانون مديريت پسماند مصوب 1383/2/20 مجلس شوراي اسلامي و آيين‌نامه اجرايي مربوط مصوب 1384/5/1 هيئت محترم وزيران و دستورالعمل نحوه تعيين بهاي خدمات مديريت پسماند عادي شهري ـ ابلاغي به شماره 3/95225/3 به تاريخ 1385/7/17 وزير محترم كشور، شهرداري تهران مكلف است از ابتداي سال 1388 نسبت به وصول بهاي خدمات مديريت پسماندهاي شهري از كليه واحدهاي مسكوني و غيرمسكوني بر اساس موارد و روش ذيل اقدام و درآمد حاصله را صرف هزينه‌هاي مديريت پسماند نمايد:

الف) بهاي خدمات پرداختي توسط توليدكنندگان پسماندهاي عادي براي اماكن مسكوني:

ب) بهاي خدمات مديريت پسماند واحدهاي غيرمسكوني مشمول عوارض كسب و پيشه:

1- بهاي خدمات مديريت پسماند عادي واحدهاي فوق معادل پنجاه‌درصد (50%) عوارض كسب و پيشه سال جاري همان واحد خواهد بود.

2- بهاي خدمات مديريت پسماند واحدهاي غيرمسكوني مشمول عوارض كسب و پيشه پر زباله رده اول:

علاوه بر بهاي خدمات پسماند عادي بند يك (1) به‌تناسب حجم، وزن، خشك و تر بودن زباله در قالب جدولي مشخص كه به تأييد كميته موضوع تبصره دوم ذيل ماده‌واحده اين مصوبه خواهد رسيد از حداقل بيست درصد (20%) تا حداكثر پنجاه‌ درصد (50%) عوارض كسب و پيشه خواهد بود.

3- بهاي خدمات مديريت پسماند واحدهاي غيرمسكوني مشمول عوارض كسب و پيشه پر زباله رده دوم:

علاوه بر بهاي خدمات پسماند عادي بند يك (1) به‌ تناسب حجم، وزن، خشك و تر بودن زباله در قالب جدولي مشخص كه به تأييد كميته موضوع تبصره دوم (2) ذيل ماده‌واحده اين مصوبه خواهد رسيد از صفر تا پنجاه‌درصد عوارض كسب و پيشه خواهد بود.

ج) ساير اماكن غيرمشمول بندهاي «الف» و «ب» :

1- بهاي خدمات پسماند عادي واحدهاي فوق معادل صد درصد (100%) عوارض نوسازي سال جاري همان واحد خواهد بود.

2- بهاي خدمات مديريت پسماند عادي واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و درماني رده اول (بر اساس جدول طبقه‌بندي پيوست اين مصوبه) از قبيل درمانگاه‌ها (پسماند عادي)، بيمارستان‌ها (پسماند عادي) و ساير واحدهاي مشابه، علاوه بر بهاي خدمات واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و درماني عادي (صد درصد عوارض نوسازي ملك) به‌تناسب حجم، وزن و خشك و تر بودن زباله در قالب جدولي مشخص كه به تأييد كميته موضوع تبصره دوم ذيل ماده‌واحده اين مصوبه خواهد رسيد به ميزان حداقل بيست درصد (20%) تا حداكثر پنجاه‌درصد (50%) ميزان عوارض نوسازي ملك محاسبه و بابت توليد زباله انبوه دريافت مي‌شود.

3- بهاي خدمات مديريت پسماند واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و درماني رده دوم (بر اساس جدول طبقه‌بندي پيوست اين مصوبه) از قبيل دندان‌پزشكي‌ها (پسماندهاي عادي)، مطب‌ها (پسماندهاي عادي)، كلينيك‌هاي پزشكي (پسماندهاي عادي)، مراكز آموزشي (به‌جز مدارس دولتي) علاوه بر بهاي خدمات واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و درماني عادي (صد درصد عوارض نوسازي ملك) به‌تناسب حجم، وزن، خشك و تر بودن زباله در قالب جدولي مشخص كه به تأييد كميته موضوع تبصره دوم ذيل ماده‌واحده اين مصوبه خواهد رسيد به ميزان صفر تا بيست درصد (20%) عوارض نوسازي ملك محاسبه و بابت توليد زباله انبوه دريافت مي‌شود.

تبصره يكم (1):

مساجد، حسينيه‌ها، تكايا، اماكن مذهبي، اقليت‌هاي ديني (زرتشتي، كليمي، مسيحي) و مدارس (ابتدايي، راهنمايي، متوسطه و پيش‌دانشگاهي) دولتي مشمول پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند نمي‌باشند. چنانچه در اين اماكن واحدهاي غيرمرتبط مانند واحدهاي تجاري مستقر باشند متناسب با تعداد واحد و نوع كسب مشمول پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند خواهند بود.

تبصره دوم (2):

تشخيص ساير اماكن و مشاغل پر زباله (خارج از ليست ابلاغي وزارت كشور) و تعيين تعرفه مربوط، بر اساس انطباق با يكي از طبقات چهارگانه جداول طبقه‌بندي پيوست بر عهده كميته‌اي مركب از يك نفر نماينده منتخب از شوراي اسلامي شهر تهران و دو نفر نماينده منتخب از شهرداري تهران مي‌باشد كه به‌صورت ساليانه تعيين مي‌شود.

تبصره سوم (3):

به‌منظور جذب مشاركت‌هاي اجتماعي مردم با هدف كاهش ميزان توليد زباله و اعمال تفكيك زباله از مبداء با تأكيد بر اماكن فرهنگي، آموزشي و ورزشي و با توجه به ضوابط و مقررات موضوعه، شهرداري تهران موظف است نسبت به تهيه و ارائه دستورالعمل تشويقي حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه اقدام نمايد.

تبصره چهارم (4):

بهاي خدمات مديريت پسماند از واحدهاي مسكوني اعم از واحدهاي مسكوني واقع در مجتمع‌هاي مسكوني يا ساير واحدها، به واحدهاي بهره‌بردار تعلق مي‌گيرند. در صورت ارائه گواهي مدارك و مستندات عدم بهره‌برداري از اداره برق منطقه مرتبط با هر واحد مسكوني (واحد مذكور حداقل شش ماه بلااستفاده باشد) توسط مالك واحدي ارائه شود به واحد يادشده بهاي خدمات مديريت پسماند تعلق نخواهد گرفت.

تبصره پنجم (5):

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي بهره‌بردار (مالكين و مستأجرين) واحدهاي مسكوني، اداري، تجاري و توليدي واقع در محدوده قانوني شهر تهران مكلف به پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند آن واحدها بوده و در صورت هرگونه نقل‌ و انتقال املاك و يا واگذاري مالكين به مستأجرين جديد بدون پرداخت و تسويه‌حساب بدهي معوق، بهاي خدمات مديريت پسماند آن واحدها به عهده انتقال گيرنده (مالكين) خواهد بود.

تبصره ششم (6):

بهاي خدمات مديريت پسماند از كليه كاربري‌هاي موجود در املاكي كه داراي بيش از يك واحد مسكوني مي‌باشند (مجتمع‌هاي مسكوني و شهرك‌ها) واقع در محدوده شهر تهران كه صورت‌مجلس تفكيكي ندارند شرط e1 با اعمال ضريب تعداد واحد در مقدار حداقل (0/4) و حداكثر (1/5) محاسبه خواهد شد.

تبصره هفتم (7):

مؤدياني كه تا پايان هر سال نسبت به پرداخت بهاي خدمات مديريت پسماند همان سال اقدام نمايند مشمول ده درصد (10%) بخشودگي به‌ عنوان جايزه خوش‌ حسابي خواهند بود.

تبصره هشتم (8):

اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند از اماكن ديپلماتيك با استناد به مفاد ماده بيست و سوم (23) كنوانسيون 1961 وين در چارچوب مفاد مصوبه «مجوز اخذ عوارض و بهاي خدمات از نمايندگي‌هاي كشورهاي خارجي در تهران» تصويبي در هشتاد و دومين جلسه رسمي – علني – فوق‌العاده شوراي اسلامي شهر تهران منعقده به تاريخ 1383/4/23 – ابلاغي به شماره 160/549/8386 به تاريخ 83/4/30 خواهد بود.

تبصره نهم (9):

به‌موجب اين مصوبه كليه مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص چگونگي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند لغو و كان لم يكن اعلام و مبناي محاسبه و اخذ بهاي خدمات مديريت پسماند اين مصوبه مي‌باشد.

جدول طبقه‌بندي مشاغل ، اماكن و واحدهاي پر زباله

واحدهاي صنفي پر زباله رده اول

گل‌فروشي‌ها

“ميوه و سبزي فروشي‌ها

رستوران‌ها

“آشپزخانه‌ها

هتل‌ها و مهمان‌سراها

فروشگاه‌هاي مرغ و ماهي و تخم‌مرغ

“تالارهاي پذيرايي

“بارفروشان (ميوه و تره‌بار

اتوسرويس‌هاي (خدمات روغن، لاستيك، تعميرات و كارواش

“كارخانجات داخل حريم شهر – بوفه‌هاي سينما

واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و درماني پر زباله رده اول

درمانگاه‌ها پسماند غيرعفوني

“بيمارستان‌ها (پسماند غيرعفوني

مراكز اداري، نهادها ، شركتها ، ارگان‌هاي دولتي و غيردولتي و مراكز نظامي و انتظامي

“فرودگاه‌ها “راه‌آهن ترمينال‌هاي مسافربري

واحدهاي صنفي پر زباله رده دوم

ساندويچي‌ها

– سوپرماركت‌ها

– آرايشگاه‌هاي مردانه و زنانه

– كافه‌ترياها و كافي‌شاپ‌ها

– بستني و آبميوه‌فروشي‌ها

– خواربارفروشي‌ها

– خشكبار و آجيل‌فروشي‌ها – كله‌پزي‌ها و سيرابي‌فروشي‌ها – مبل‌سازي و درودگري و نجاري

واحدهاي اداري، آموزشي، فرهنگي و درماني پر زباله رده دوم:

دندان‌پزشكي‌ها

مطب‌ها و كلينيك‌هاي پزشكي

– مراكز آموزشي (بجز مدارس دولتي )

در جریان سیصدو سومین جلسه شورا، لایحه شهردار تهران در خصوص اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و اخذ بهای خدمات مدیریت پسماند (عادی) با اصلاحات بعدی آن توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت و سید آرش حسینی میلانی گزارش خود در این خصوص را ارائه نمود و گفت: فرمول محاسبه اخذ بهای خدمات پسماند توسط وزارت کشور در آذر ماه‌ سال ۹۹ اصلاح و ابلاغ شده و با توجه به اینکه در سالیان گذشته در قسمت پسماند غیر مسکونی طرح دعوایی شده بود و دیوان عدالت اداری فرمول قبلی را ابطال کرده بود، با همکاری وزارت کشور این فرمول اصلاح شد و نظرات مثبت اصناف هم در این ارتباط گرفته شد.


او ادامه داد: بنابراین لایحه‎ای که ارائه می‎شود صرفا ارائه فرمول مصوب وزارت کشور است که مبنای اخذ بهای خدمات پسماند است که فقط در قسمت پسماند مسکونی تغییری که رخ داده و آن هم این است که سرانه پسماند ۶۹۰ گرم در روز مبنا گرفته شده است و همینطور بعد خانوار را ۳/۱ گرفته‎اند که کاهنده بوده و در پسماند غیر مسکونی هم فرمولی که قبلا شورا تصویب کرده توسط وزارت کشور اعمال شده است.

سپس زهرا صدراعظم نوری اظهار داشت: فقط جهت اینکه دوستان راحت ‌تر رای بدهند بگویم که با توجه به این که مصوبات قبلی که شورا داشته در سال‌های ۹۴ و ۹۵ و بعد از آن توسط دیوان عدالت اداری لغو شده، اصلاحیه‎های بعدی هم خود به خود لغو می‎شوند و این چیزی که امروز در صحن آمده با این علم به این نکته است. یعنی ما در واقع اصلاحیه قبلی را که بر اساس مصوبات قبلی لغو شده را مجددا آورده و داریم تغییراتی می‌دهیم. لذا اصلاحیه قبلی که به تبع مصوبات قبلی لغو شده است را اصلاح نموده ایم و این اصلاحیه جایگزین اصلاحیه قبلی و بر مبنای مصوبه وزارت کشور است.

Visits: 1572

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!