نوشته

پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل

توسط قوانین و دستورالعملهادر آوریل 27, 2021

الحاقیه شماره 8 – ( فهرست A)

پسماندهای موجود در این فهرست مشمول کنوانسیون بازل هستند. به عبارت دیگر پسماندهای مندرج در این فهرست از جمله موارد مذکور در الحاقیه شماره 1 و دارای خصوصیات موجود در الحاقیه شماره3 کنوانسیون بازل می باشند. لذا ضروری است واردات و صادرات آنها مطابق آیین نامه اجرایی کنوانسیون بازل انجام پذیرد.  

فهرست A :

A1

 پسماندهای فلزی و پسماندهای آلیاژ فلزات :

A1010

پسماندهای فلزی و پسماندهای حاوي آلیاژهاي که دارای هر یک از مواد زیر باشد :

آنتیموان

آرسنیک

بریلیوم

کادمیوم

سرب

جیوه

سلنیوم

تلوریوم

تالیوم

به غیر از این قبیل ضایعاتی که صریحاً در لیست B فهرست شده اند.

A1020

ضایعاتي که دارای حاوي هر یک از موارد زير به عنوان جزء اصلی یا آلاینده باشند، به استثنای ضایعات حجیم فلزات:

آنتیموان، ترکیبات آنتیموان

بریلیوم، ترکیبات بریلیوم

کادمیوم، ترکیبات کادمیوم 

سرب، ترکیبات سرب

سلنیوم، ترکیبات سلنیوم

تلوریوم، ترکیبات تلوریوم

A1030

پسماندهای محتوی یا آغشته به موادی به شرح ذیل :

آرسنیک، ترکیبات آرسنیک

جیوه، ترکیبات جیوه

تالیوم، ترکیبات تالیوم

A1040

پسماندهای دارای اجزایی به شرح ذیل:

کربونیل های فلزی

ترکیبات کروم شش ظرفیتی

A1050

لجن آبکاری

A1060

پسماند مایعات ناشی از پاکسازی فلزات

A1070

باقیمانده رسوبی/ فرآوری روی، غبار و لجن همچون جارویست، هماتیت و غیره 

                                                  A1080

پسماند ضایعات روی که در لیست B نباشند، شامل سرب و کادمیم در غلظتي کافی که خصوصیات الحاقيه شماره 3 را نشان دهد.

A1090

خاکستر حاصل از سوزاندن سیم های مسی روکش دار

A1100

غبار و ضایعات حاصل از سیستم پاکسازی گازهای ذوب مس

A1110

محلول های ضعیف شده الکترولیتی حاصل از عملیات خالص سازی الکتریکی و جداسازی الکتریکی مسی

A1120

پسماندهای لجنی، به استثنای لجن آندی، حاصل از سیستم های تصفیه الکترولیت ها در عملیات خالص سازی الکتریکی مس و جداسازی الکتریکی مس الکترولیتی

A1130

حلال های ضعیف قلمزنی شامل مس محلول

A1140

پسماندهای کاتالیست های کلرید و سیانید مس

A1150

خاکستر فلزات قیمتی ناشی از سوزاندن برد مدارات چاپي که شامل لیست B نباشد.

A1160

پسماندهای باتری های اسید- سرب، کامل یا شکسته

A1170

پسماندهای ناهمگن باتری ها به غیر از مخلوط باتری های ذکر شده در لیست B. پسماندهای باتری هایی که در لیست B مشخص نشده اند شامل اجزاء الحاقیه I به نحوی که در ردیف خطرناک درآیند.

A1180

پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی دستگاههای سوار شده و یا قراضه های آنها چون انباره ها و دیگر باتری های شامل در لیست A ، سوئیچ های جیوه ای و شیشه لوله های اشعه کاتدی و دیگر شیشه های فعال و خازن های PCB یا آغشته به موارد مندرج در پیوست I دارای جزء اصلی ( مثل کادمیوم، جیوه، سرب، پلی کلریدها بی فنیل) به مقداری که آنها دارای مشخصات پیوست III شوند. (یادداشت مربوطه در لیست B، B1110)

A1190

ضایعات کابل فلزی روکش دار یا عایق دار با پلاستیک ، شامل یا آلوده شده با قطران زغال سنگ، PCB، سرب، کادمیم، سایر ترکیبات آلي هالوژن دار یا سایر ترکیبات موجود در الحاقیه شماره 1 تا حدی که خصوصیات الحاقیه شماره 3 را نشان دهند.

A2

پسماندهای دارای اجزاء اصلی غیرآلی که می توانند دارای فلزات و مواد آلی باشند.

A2010

ضایعات شیشه از لوله های اشعه کاتدی و دیگر شیشه های فعال

A2020

پسماندهای ترکیبات فلوئور غیرآلی در شکل مایع یا لجن به غیر از ضایعات تعیین شده در لیست B

A2030

پسماند کاتالیست ها  به استثنای موارد ذکر شده در لیست B

A2040

پسماندهای ژیبس (گچ) حاصل از فرآیندهای صنایع شیمیایی، هنگامی که جزء اصلی شامل پیوست I به مقداری باشد که مشخصات خطرناک مندرج در پیوست III را ارائه نماید. (یادداشت مربوطه در لیست B، B2080 ذکر شده است)

A2050

پسماندهای آزبست (غبار و الیاف)

A2060

خاکستر فرار سوخت زغال سنگ نیروگاهها حاوی مواد مندرج در پیوست I دارای غلظت کافی که خصوصیات مندرج در پیوست III را نشان دهد. (یادداشت مربوطه در لیست B، B2050 ذکر شده است.)

A3

پسماندهای دارای جزء اصلی آلی که می توانند دارای فلزات و مواد غیر آلی باشند.

A3010

پسماندهایی که ناشی از تولید یا فرآیند نفت خام، کک و قیر نفتی باشد.

A3020

پسماندهای روغن های معدنی که برای مصارف مقرر مناسب نیستند.

A3030

پسماندهای حاوی و یا آغشته به لجن ترکیبات سرب آنتی ناک

A3040

پسماند سیال های حرارتی (انتقال گرما)   

A3050

پسماندهای حاصل از تولید، فرمولاسیون رزین ها، لانکس، پلاستیک و چسب به غیر از ضایعاتی که در لیست B تعیین شده است. ( یادداشت مربوطه در لیست B، B4020 ذکر شده است.)

A3060

پسماندهای نیتروسلولز

A3070

پسماندهای فنل، ترکیبات فنل شامل کلروفنل در شکل مایع و لجن

A3080

پسماندهای اترها که شامل آنها که در لیست B تعیین شده اند، نباشد. 

A3090

پسماندهای غبار، خاکستر، لجن و گرد چرم که محتوی ترکیبات کروم 6 ظرفیتی یا زیست کش ها (biocides) باشند. (یادداشت مربوطه در لیست B، B3100 ذکر شده است)

A3100

پسماند تراشه ها و دیگر پسماندهای چرم و یا ترکیبات چرم نامناسب برای کارخانجات مواد چرمی شامل ترکیبات کروم شش ظرفیتی یا زیست کش ها. ( یادداشت مربوطه در لیست B ، B3110 ذکر شده است)

A3110

پسماندهای دباغی دارای ترکیبات کروم شش ظرفیتی یا زیست کش ها یا مواد عفونی ( یادداشت مربوطه در لیست B، B3110 ذکر شده است)

A3120

کرک – تکه های سبک از برش (پارچه)

A3130

پسماندهای ترکیبات آلی فسفردار 

A3140

پسماندهای حلال های آلی بدون هالوژن به غیر از ضایعات چنین ضایعات تعیین شده در لیست B

A3150

پسماندهای حلال های آلی هالوژن دار

A3160

پسماندهای هالوژن دار یا بدون هالوژن بدون آب باقیمانده از تقطیر ناشی از عملیات بازیافت حلال های آلی

A3170

پسماندهای ناشی از تولید هیدروکربن های هالوژن دار آلفاتیک (مانند کلرومتان، دی کلرو اتان، وینیل کلراید، وینیلدین کلرید، آلی کلراید و اپیکروهیدرین) 

A3180

پسماندها، اشیاء و مواد دارا یا همراه یا آغشته به بی فنیل های چند کلره (PCB) و تری فنیل های چند کلره (PCT)، پلی کلرید نفتالین (PCN)، یا بی فنیل های چند برمه (PBB) یا سایر مواد دارای ترکیبات مشابه پلی برومید در یک سطح غلظت 50 میلی گرم در کیلوگرم یا بیشتر

A3190

پسماندهای تفاله های قیری ( به استثنای آسفالت سیمان) ناشی از پالایش، تقطیر و هر نوع تجزیه پیرولیتیک مواد آلی

A3200

مواد قیری ( ضایعات آسفالت)  ناشی از ساخت جاده و تعمیر و نگهداری، که شامل قیر باشد. ( یادداشت مربوطه در لیست B ، B2130 ذکر شده است.)

A4

پسماندهایی که می توانند دارای دو جزء اصلی غیرآلی و آلی باشند

A4010

پسماندهای ناشی از تولید، آماده سازی و استفاده از محصولات دارویی به غیر از ضایعات مشخص شده در لیست B

A4020

پسماندهای درمانی و مربوط به پزشکی، این پسماندها ناشی از پزشکی، پرستاری، دندانپزشکی، دامپزشکی، یا اقدامات مشابه و پسماندهای تولید شده در بیمارستان ها یا دیگر تاسیسات در طول تحقیقات یا مداوای بیماری ها یا تولیدات ناشی از تحقیقات می باشند.

A4030

پسماندهای ناشی از تولیدات، فرمولاسیون و استفاده از داروهای گیاه پزشکی شامل پسماندهای آفت کش ها و علف کش ها که فاقد مشخصات مربوطه بوده، تاریخ مصرف گذشته یا نامناسب برای مقاصد مورد نظر هستند.

A4040

پسماندهای ناشی از تولید، فرمولاسیون، و استفاده از مواد شیمیایی محافظ چوب 

A4050

پسماندهایی که دارا یا همراه یا آغشته به هریک از مواد زیر می باشند:

  • سیانیدهای غیرآلی بجز پسماندهای حاوی فلزات قیمتی در شکل جامد دارای مقدار ناچیزی سیانید غیرآلی
  • سیانیدهای آلی 


A4060

پسماندهای مخلوط روغن ها و آب، مخلوط هیدرو کربن ها و آب، امولسیون ها 

A4070

پسماندهای ناشی از تولیدات، فرمولاسیون، استفاده از جوهرها، رنگ ها، رنگدانه ها، مواد رنگرزی، لاک الکل، روغن جلا به غیر از ضایعات مشخص شده در لیست B ( یاداشت مربوطه در لیست B، B4010 ذکر شده است.)

A4080

پسماندهایی با ماهیت منفجر شونده ( به غیر از ضایعاتی که در لیست B تعیین شده باشند)

A4090

پسماندهای محلول های اسیدی یا بازی، غیر از آنهایی که مطابق با موارد وارد شده در لیست B باشد. (یادداشت مربوطه در لیست B، B2120 ذکر شده است.) 

A4100

پسماندهای ناشی از وسایل کنترل آلودگی صنعتی برای پاکسازی گازهای متصاعد صنعتی به غیر از ضایعاتی که در لیست B تعیین شده است. 

A4110

پسماندهایی که دارای جزء اصلی یا محتوی یا آغشته به هر یک از مواد ذیل هستند:

  • هم خانواده های بنزوفوران های چند کلره
  • هم خانواده های دی بنزو دی اکسین های چند کلره

A4120

پسماندهایی که دارای جزء اصلی یا محتوی یا آغشته به پراکسیدها باشند.

A4130

پسماندهای بسته بندی و ظروف محتوی مواد مندرج در پیوست I در غلظت مناسب که مشخصات خطرناک مندرج در پیوست III را نشان دهند.

A4140

پسماندهای شامل محتوی مواد شیمیایی فاقد مشخصات لازم یا تاریخ مصرف گذشته مطابق طبقه بندی پیوست I و نشان دهنده مشخصات خطرناک در پیوست III

A4150

پسماندهای مواد شیمیایی ناشی از فعالیت های تحقیقاتی، عمرانی یا آموزشی که ماهیت شناخته شده ندارند و یا جدید بوده و اثرات آنها روی سلامتی انسان و یا محیط زیست ناشناخته است.

A4160

کربن فعال ضعیف شده که مشمول لیست B نباشد. (یادداشت مربوطه در لیست B، B2060 ذکر شده است)

 

Views: 361

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    error: Content is protected !!